Regulamin akredytacji

REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWEJ FRANCISZKASKICH SPOTKA MODYCH W KALWARII PACAWSKIEJ

Pobierz Regulamin w formacie PDF

A. Akredytacj prasow na Franciszkaskim Spotkaniu Modych przyznaje si rodkom masowego przekazu i organizacjom publicznym, ktre wczeniej o akredytacje ich medium na terenie Spotkania wystpiy.

B. Akredytacje na Franciszkaskim Spotkaniu Modych przyznaje si na czas okrelony i wycznie zawarty w wydarzeniach bezporednio poprzedzajcych Spotkanie, w czasie jego trwania i tu po nim.

C. Akredytacja prasowa upowania jej posiadacza do wejcia na teren wszystkich miejsc i terenw Franciszkaskiego Spotkania Modych a take uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach Spotkania.

D. Akredytacje przyznaje si na podstawie wanej legitymacji prasowej bd zawiadczenia o wsppracy z redakcj.

E. Przyznaje si, wic akredytacje nastpujcego rodzaju: prasowe, telewizyjne, fotograficzne, radiowe, internetowe bd specjalne.

F. W czasie wykonywania dziaa dziennikarskich akredytacja powinna by umieszczona przez posiadacza w widocznym miejscu dla sub porzdkowych wraz z identyfikatorem uczestnika Spotkania.

G. Posiadacza akredytacji prasowej na Franciszkaskim Spotkaniu Modych obowizuj w peni Regulaminy Franciszkaskich Spotka Modych.

H. Organizator Franciszkaskich Spotka Modych nie pokrywa kosztw utrzymania i pobytu posiadacza Akredytacji prasowej jednak zapewnia pomoc przy rezerwacji miejsca noclegowego, jeeli proba o akredytacj napyna nie pniej ni 30 dni przed rozpoczciem Spotkania.

I. Do dyspozycji posiadacza akredytacji prasowej pozostaj pracownicy Biura Prasowego FSM i Biura FSM, su pomoc w nawizywaniu kontaktw a take w udostpnieniu informacji dotyczcych Spotkania.

J. Organizator Franciszkaskich Spotka Modych zastrzega sobie prawo do decyzji o nie publikacji materiaw z wydarze Spotkania w przypadkach uzasadnionych tj., ktre groziyby szkod publiczn osb prywatnych i/lub obraz uczu religijnych.

Nasza sonda

Najlepszy koncert 28.FSM

facebook

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information